Mi?rcoles, 31 de enero de 2007
Publicado por La_Seu @ 19:28
Comentarios (0)  | Enviar
La dictadura de l?AVL

per Voro L?pez
President Secci? Llengua i Lliteratura Valencianes RACV

El nou Estatut d?Autonomia incorpora com a un organisme m?s de la Generalitat a l?Acad?mia Valenciana de la Llengua de la seg?ent manera: ?L?Acad?mia Valenciana de la Llengua ?s l?instituci? normativa de l?idioma valenci??, lo que ?s un cas sense precedents en el marc jur?dic espanyol, ya que ni la Constituci? arreplega a la Real Academia Espa?ola i nom?s l?estatut vasc nomena a la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia com a ?instituci? consultiva oficial en lo referente al euskera?, diu ?consultiva?, no ?normativa?; este breu mat?s sem?ntic ?s tan important que pot aplegar a plantejar l?anticonstitucionalitat de l?Estatut valenci?, ya que situa a una instituci? de la Generalitat per damunt d?ella i del Govern, obligant-los a seguir els seus criteris lling??stics, com advert? en son dia el notari Rafael G?mez-Ferrer.

Si ad a?? afegim que el nou Estatut en l?art. 41 diu que ??la normativa lling??stica de l?AVL ?s d?aplicaci? obligat?ria en totes les administracions p?bliques de la Comunitat Valenciana?, trobem que s?institucionalisa la postura dictatorial que es dissenyava en la llei de creaci? de la AVL, quan en el seu art. 5 dictaminava que : ?Les decisions de la AVL ?hauran de ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels Poders P?blics, pel restant d?Administracions P?bliques, els sistema educatiu, i els mijos de comunicaci?, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat p?blica o que conten en finan?ament p?blic?. Estem davant d?una aut?ntica dictadura lling??stica que va contra els drets fonamentals i constitucionals com la llibertat d?opini?, ideol?gica, el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions per mig de la paraula o l?escrit, el dret a la producci? lliter?ria, cient?fica i t?cnica o la llibertat de c?tedra, ya que tot a?? no contar? en el vist i plau de les institucions p?bliques i alguns afigen que ni en subvenci? p?blica, si est? dit o escrit en uns criteris lling??stics distints als dictats per l?AVL. Ni toler?ncia, ni pluralitat, ni dret a discrepar, l?AVL dicta i tots han d?acatar, no hi ha lloc per a la discrep?ncia ni per al debat.

Si en comunitats aut?nomes a on el tema lling??stic est? resolt o en el cas d?Espanya, a on ning? q?estiona l?ortografia ni la gram?tica espanyola, no s?inclouen les respectives acad?mies en els estatuts o Constituci?, en el cas valenci?, a on el debat de la llengua est? viv?ssim i per resoldre, no s?hauria d?haver incl?s l?AVL en l?Estatut.

El nou Estatut valenci? ?s f?rreu en mat?ria lling??stica. ?s evident que es tracta d?un pacte entre PP i PSOE per a intentar resoldre un conflicte lling??stic que els incomoda i que no els importa massa; intenten satisfer al nacionalisme catal? que creu que si l?AVL forma part de l?Estatut ser? inq?estionable i els seus acorts s?impondran, pero obliden o ignoren que en mat?ria lling??stica les coses no s?n aixina, ya que la llengua per definici? ?s convencional, sobre tot en l?ortografia i la gram?tica, de manera que actua per conveni o consens i no per imposici? o decret, com obliden o ignoren que els valencians mai acceptarem les imposicions de Catalunya.

Tenint en conte en l?Estatut nom?s a l?AVL es desprecien institucions existents abans que l?Estatut, com la pr?pia Real Acad?mia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat i la postura de valencianitat lling??stica que venen defenent des de fa m?s de cent anys, treballant per la llengua, elaborant ortografies, diccionaris, gram?tiques i cursos de llengua valenciana en ?poques molt dif?cils, mantenint viva la flama de l?idioma valenci?. El nou Estatut nos definix com a nacionalitat hist?rica pero oblida una part important d?eixa hist?ria que ni als partits que l?han remodelat ni al catalanisme expansioniste els interessa.

L?AVL no ?s una instituci? consolidada, est? constitu?da majorit?riament per membres de l?Institut d?Estudis Catalans o interessats per les seues directrius, ha creat descontent entre els valencians, ha oficialisat la normativa catalana per al valenci?, ha dit que el valenci? ?s catal?, ha negat el nom hist?ric de ?llengua valenciana?, ha dialectalisat el valenci? ignorant les atres postures, per lo que no s?hauria d?haver incl?s en l?Estatut. L?AVL no ?s una instituci? majorit?riament acceptada pels valencians i la seua normativa no ?s seguida a hores d?ara per ning?, fent que qui diga o escriga frases com ?vixca lo nostre?, ?un dumenge de giner? o ?nosatros realisem la peixca?, que ?s com ho diem tots els valencians, estiga al marge de la llei, pero alguns c?rculs universitaris, per eixemple, podran seguir dins de la legalitat i seran costejats en diners p?blics, encara que seguixquen dient ?Aquest servei romandr? clos avui? o ?El desenvolupament d?aquests ensenyaments no trigaran pas gaire a veure?s? formes que tot lo m?n rebuja per estranyes; mentres lo nostre est? prohibit lo atre, recomanable o no, est? perm?s i ?s oficial. ?Quina classe d?acad?mia ?s esta? I ?c?m ?s possible que els partits majoritaris l?hagen incl?s en l?Estatut?.

Tags: Valencia, musica, Coalicio, Coalición, valenciana

Comentarios